Lớp diễn họa

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Lớp diễn họa Thuận Huỳnh

Học vẽ Chân dung – Hướng dẫn vẽ tỷ lệ mặt người cơ bản

03 / 12 - 2022

Học vẽ Chân dung – Hướng dẫn vẽ tỷ lệ mặt người cơ bản

Đối với những ai mới bắt đầu học vẽ chân dung, tỷ lệ khuôn mặt người luôn là một thử thách khó. Nhiều bài chân dung bị nhận xét dựng hình "cứng",...

Chi tiết

Học vẽ Chân dung – Hướng dẫn vẽ tỷ lệ mặt người cơ bản

03 / 12 - 2022

Học vẽ Chân dung – Hướng dẫn vẽ tỷ lệ mặt người cơ bản

Đối với những ai mới bắt đầu học vẽ chân dung, tỷ lệ khuôn mặt người luôn là một thử thách khó. Nhiều bài chân dung bị nhận xét dựng hình "cứng",...

Chi tiết

Học vẽ Chân dung – Hướng dẫn vẽ tỷ lệ mặt người cơ bản

03 / 12 - 2022

Học vẽ Chân dung – Hướng dẫn vẽ tỷ lệ mặt người cơ bản

Đối với những ai mới bắt đầu học vẽ chân dung, tỷ lệ khuôn mặt người luôn là một thử thách khó. Nhiều bài chân dung bị nhận xét dựng hình "cứng",...

Chi tiết

Học vẽ Chân dung – Hướng dẫn vẽ tỷ lệ mặt người cơ bản

03 / 12 - 2022

Học vẽ Chân dung – Hướng dẫn vẽ tỷ lệ mặt người cơ bản

Đối với những ai mới bắt đầu học vẽ chân dung, tỷ lệ khuôn mặt người luôn là một thử thách khó. Nhiều bài chân dung bị nhận xét dựng hình "cứng",...

Chi tiết

Học vẽ Chân dung – Hướng dẫn vẽ tỷ lệ mặt người cơ bản

03 / 12 - 2022

Học vẽ Chân dung – Hướng dẫn vẽ tỷ lệ mặt người cơ bản

Đối với những ai mới bắt đầu học vẽ chân dung, tỷ lệ khuôn mặt người luôn là một thử thách khó. Nhiều bài chân dung bị nhận xét dựng hình "cứng",...

Chi tiết

Học vẽ Chân dung – Hướng dẫn vẽ tỷ lệ mặt người cơ bản

03 / 12 - 2022

Học vẽ Chân dung – Hướng dẫn vẽ tỷ lệ mặt người cơ bản

Đối với những ai mới bắt đầu học vẽ chân dung, tỷ lệ khuôn mặt người luôn là một thử thách khó. Nhiều bài chân dung bị nhận xét dựng hình "cứng",...

Chi tiết

Học vẽ Chân dung – Hướng dẫn vẽ tỷ lệ mặt người cơ bản

03 / 12 - 2022

Học vẽ Chân dung – Hướng dẫn vẽ tỷ lệ mặt người cơ bản

Đối với những ai mới bắt đầu học vẽ chân dung, tỷ lệ khuôn mặt người luôn là một thử thách khó. Nhiều bài chân dung bị nhận xét dựng hình "cứng",...

Chi tiết

Học vẽ Chân dung – Hướng dẫn vẽ tỷ lệ mặt người cơ bản

03 / 12 - 2022

Học vẽ Chân dung – Hướng dẫn vẽ tỷ lệ mặt người cơ bản

Đối với những ai mới bắt đầu học vẽ chân dung, tỷ lệ khuôn mặt người luôn là một thử thách khó. Nhiều bài chân dung bị nhận xét dựng hình "cứng",...

Chi tiết

Học vẽ Chân dung – Hướng dẫn vẽ tỷ lệ mặt người cơ bản

03 / 12 - 2022

Học vẽ Chân dung – Hướng dẫn vẽ tỷ lệ mặt người cơ bản

Đối với những ai mới bắt đầu học vẽ chân dung, tỷ lệ khuôn mặt người luôn là một thử thách khó. Nhiều bài chân dung bị nhận xét dựng hình "cứng",...

Chi tiết

Học vẽ Chân dung – Hướng dẫn vẽ tỷ lệ mặt người cơ bản

03 / 12 - 2022

Học vẽ Chân dung – Hướng dẫn vẽ tỷ lệ mặt người cơ bản

Đối với những ai mới bắt đầu học vẽ chân dung, tỷ lệ khuôn mặt người luôn là một thử thách khó. Nhiều bài chân dung bị nhận xét dựng hình "cứng",...

Chi tiết

Học vẽ Chân dung – Hướng dẫn vẽ tỷ lệ mặt người cơ bản

03 / 12 - 2022

Học vẽ Chân dung – Hướng dẫn vẽ tỷ lệ mặt người cơ bản

Đối với những ai mới bắt đầu học vẽ chân dung, tỷ lệ khuôn mặt người luôn là một thử thách khó. Nhiều bài chân dung bị nhận xét dựng hình "cứng",...

Chi tiết

Học vẽ Chân dung – Hướng dẫn vẽ tỷ lệ mặt người cơ bản

03 / 12 - 2022

Học vẽ Chân dung – Hướng dẫn vẽ tỷ lệ mặt người cơ bản

Đối với những ai mới bắt đầu học vẽ chân dung, tỷ lệ khuôn mặt người luôn là một thử thách khó. Nhiều bài chân dung bị nhận xét dựng hình "cứng",...

Chi tiết

Image

Lớp vẽ diễn họa

0909.090.090   hello@lopdienhoa.com


Follow Us              

  MENU